Cadrul legal în domeniul egalității de șanse și gen Constituția României, publicată în Monitorul Oficial Nr. 767 din 31 octombrie 2003

Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991.

Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, și publicată în Monitorul Oficial al României în data de 31 octombrie 2003.

Constituția României consacră în Titlul I Principii generale, precum Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni (Art. 4), Cetățenia (Art. 5) și Dreptul la identitate (Art. 6). De asemenea, în Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, în Constituția României este inclus principiul Egalității în drepturi (Art. 16).

Dintre dispozițiile prevăzute în Constituția României, relevante pentru domeniul egalității de șanse și al nediscriminării sunt:

  • Art. 4 – Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni; alin. (2): România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.
  • Art. 6 – Dreptul la identitate; alin. (1): Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase; alin. (2) Măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni români.
  • Art. 16. – Egalitatea în drepturi; alin. (1): Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări; alin (3): Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.

Constituția României interzice ambele forme ale discriminării: atât cea formală, cât și cea substanțială.

Discriminarea formală (sau de jure) apare în situația în care există o diferențiere sau se aplică un tratament diferit între două persoane sau cazuri între care nu există nicio distincție relevantă (principiul egalității implică un tratament egal pentru toți cetățenii aflați în situații egale – Decizia nr. 349/2001, M. Of. nr. 240/2002). Totodată, Curtea Constituțională face precizarea că principiul egalității consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituție nu înseamnă uniformitate, așa încât, dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situații diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Egalitatea părților nu exclude, ci chiar implică un tratament juridic diferențiat în această situație (Decizia nr. 312/2001, M. Of. nr. 99/2002, Decizia nr. 82/2002, M. Of. nr. 261/2002).

Discriminarea substanțială apare atunci când, într-o manieră identică, sunt tratate două sau mai multe persoane sau cazuri care sunt, de fapt, diferite. Curtea Constituțională arată faptul că tratarea diferită a unor cazuri privind inegalitatea este nu numai permisă, ci chiar necesară.

Prevederile Art. 16, alin. (1) din Constituție fac referire la egalitatea în drepturi a cetățenilor, nu a persoanelor juridice. De asemenea, principiul prevede egalitatea în drepturi a cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, nu egalitatea dintre cetățeni și acestea din urmă.

Surse:

www.constitutiaromaniei.ro

www.ucv.ro/pdf/site/constitutia_romaniei.pdf

istoriiregasite.wordpress.com/2015/01/17/structura-constitutiei-romaniei/

ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Rom%C3%A2niei